Đồng nghĩa của adrift

Alternative for adrift

adrift /ə'drift/
 • tính từ
  • lênh đênh trôi giạt, phiêu bạt ((nghĩa đen) & (nghĩa bóng))
  • (hàng hải) không buộc
  • phó từ
   • lênh đênh, trôi giạt, phiêu bạt ((nghĩa đen) & (nghĩa bóng))
    • to set adrift: thả cho trôi lênh đênh
    • to turn someone adrift: đuổi ai ra khỏi nhà sống lang bạt
    • to go adrift: trôi lênh đênh

  Adjective of adrift

  Adverb of adrift

  Trái nghĩa của adrift

  adrift Thành ngữ, tục ngữ

  Download Mobile App
  • Qr code
  Music ♫

  Copyright: DictateNews © | Designed by Expert Customize