Đồng nghĩa, cách nói khác của get the hang of something

Verb of get the hang of something

Trái nghĩa của get the hang of something

Music ♫

Copyright: Synonym Dictionary ©