Trái nghĩa của descry

Alternative for descry

descries, descried, descrying

Đồng nghĩa: espy, spot, spy,

Đồng nghĩa, cách nói khác của descry

descry Thành ngữ, tục ngữ

Music ♫

Copyright: Synonym Dictionary ©